Languages

Yaz Okulu Senato Esasları

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU SENATO ESASLARI

Staj, Bitirme Projesi vb. Derslere İlişkin Hususlar

(Değişik: 21.05.2019 tarih ve 2018-2019 / 11.2 sayılı Senato kararı) Staj, Bitirme Projesi vb. Derslere İlişkin Hususlar

Madde 18- (1) Yaz Okulunda ders alan öğrenci, eşzamanlı olarak yaz stajı yapamaz. Yaz Okulu ve yaz stajı günleri kısmen de olsa çakışamaz. Ancak mezuniyet için sadece yaz stajı/stajları kalmış olan bir öğrenci, Yaz Okulu sürecinde hem staj derslerine kaydolabilir hem de stajlarını yapabilir.

(2) Bir öğrenci, yaz stajını Yaz Okulu başlangıç tarihinden önce tamamlamış ise, diğer dersleri ile birlikte staj dersini de alabilir. Alabileceği toplam ders sayısı staj/stajlar dahil toplam 3 dersi aşamaz.

(3) Mezuniyet için sadece Bitirme Ödevi/Bitirme Projesi/Bitirme Tezi vb. bireysel çalışma gerektiren bir dersten kalan öğrenci, bu dersini Yaz Okulunda alabilir. Bu derslerin açılması için kontenjan sınırı aranmaz.”

 (Değişik: 10.06.2016 tarih ve 2015-2016 / 9.11 sayılı Senato kararı)

 Başka Bir Üniversitenin Yaz Okulundan Ders Alma, Kayıt ve Değerlendirme

Madde 19- (1) Öğrenci, bir Yaz Okulu döneminde sadece bir üniversiteden ders alabilir.

(2) Öğrencinin almak istediği derslerin çoğunluğu hangi üniversitede açılmış ise, derslerini o üniversiteden alabilir. Aksi takdirde açılan dersleri üniversitemizden alması zorunludur.

(3) Öğrencinin başka üniversiteden ders alması için, ilgili birim program/bölüm başkanlığının ders eşdeğerliğine ilişkin uygun görüşü ve Müdürlüğün/Dekanlığın onayı gereklidir.

(4) Diğer üniversitelerden alınan derslere ait başarı notları, ilgili birimin yönetim kurulunca onaylandıktan sonra, Öğrenci İşleri Daire başkanlığı tarafından otomasyona işlenir.

(5) Bir öğrenci öğrenimi süresince diğer üniversitelerin yaz okulundan; önlisans eğitiminde toplam 12 saati aşmamak üzere en fazla 3 ders, lisans eğitiminde toplam 24 saati aşmamak üzere en fazla 6 ders alabilir.

(6) Diğer üniversitelerin öğrencileri kendi üniversitelerinin izni ile Fırat Üniversitesinde açılan Yaz Okulu derslerine kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerin başarı notları, kendi üniversitelerine gönderilmek üzere, ilgili program/bölüm başkanlığı tarafından onaylı bir liste halinde Müdürlük/Dekanlık Makamına iletilir.